Legge approvata dal parlamento della Catalonia (Spagna)

Nùm. 187 BUTLLET OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 28 de maig de 2001 15 Llei d’ordenacià ambiental de l’enllumenament per a la protecciò del medi nocturn Tram. 200-00028/06 Aprovaciò: Ple del Parlament Sessiò nùm. 34, 16.05.2001, DSPC-P 52 PLE DEL PARLAMENT El Ple del Parlament, en sessià tinguda el dia 16 de maig de 2001, ha debatut el Dictamen de la Comissiò de Polìtica Territorial referent al Projecte de llei d’ordenacià ambiental de la il. luminaciò exterior per a la protecciò del medi nocturn. Finalment, el Ple del Parlament, en virtut del que estableix l’article 33.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i d’acord amb l’article 103.3 del Reglament del Parlament, ha aprovat la Llei de Catalunya segùent.

http://cielobuio.org/cielobuio/leggi/texte_llei_cl.pdf

Commenti chiusi